سامانه استقبال از مشتریان

سامانه استقبال از مشتریان یکی از مواردی است که توسط واحد تحقیق و پیاده سازی تکنولوژی های نوین فراداده ارائه گردیده است . در این سیستم شما با پیاده سازی راهکارهایی جذاب در دو بخش نرم افزار و سخت افزار خدمات نوینی به مخاطبین خود ارائه خواهد داد...