ارزش ها

ممتاز بودن

فراداده رایانه سورنا اشتیاقی بی پایان به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت تولیدات و خدمات داشته و تمامی تلاش خود را جهت پیشرو و ممتاز بودن می نماید.

مسئولیت پذیری

آرمان ما ایجاد محیطی است که در آن افراد متکی به نفس، سخت کوش و نتیجه گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس مسئولیتهای درون سازمانی و اجتماعی رفتارهای خود را دانسته و به بهترین شکل انجام دهد.

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان وفاداریم و اعتماد آنها را پاس میداریم. ما افتخار میکنیم که مشتریان به ما اعتماد داشته و با ما جهت پیشرفت و ارتقا همگام هستند.

کار تیمی

تشویق کار تیمی در جهت دستیابی به اهداف و آرمانهای مشترک از ویژگیهای بارز شرکت فراداده است. ما خانوادهای هستیم که بالندگی خود را در ارتقای توانمندیهای تیمی و نیز رشد توانایی تک تک اعضایمان میدانیم.

ارزشهایی ساده اما بنیادین و اثربخش بوده و ما سعی داریم آنها را با مشتریان خود به اشتراک بگذاریم.

این ارزشها در تمام ارتباطات متقابلمان هدایتگر ماست.